Inventering

Vi inventerar, kartlägger och dokumenterar byggnaders befintliga brandskydd som underlag inför projektering eller som underlag för ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Vi tar fram åtgärdsförslag för eventuella brister som uppmärksammats och kan ge förslag på ytterligare brandskyddshöjande åtgärder som minskar konsekvensen i händelse av brand. Inventeringen och framtagande av åtgärdsförslagen utförs med hänsyn till det regelverk som gällde då den aktuella byggnaden uppfördes samt i övrigt utifrån dagens regelverk och Lag om Skydd mot Olyckor, LSO, avseende nivå för ”skäligt brandskydd”.

Kvalitet och miljö

Vi arbetar efter ett kvalitetssystem som är baserat på SS-EN ISO 9001 kvalitetsledningssystem samt regler och allmänna bestämmelser som är gällande för konsultbranschen.

I vår verksamhet verkar vi för att minimera uppdragsgivarens miljöbelastning likaväl som vår egen.