Kontroll och besiktning

Vi kontrollerar och följer upp det brandskydd vi själva eller annan part har projekterat i samband med en nybyggnad eller ändring av en befintlig byggnad. Vi dokumenterar resultat och tillhörande slutsats i ett protokoll (ofta kallat sakkunnighetsintyg) som fastställer huruvida byggnaden eller lokalen kan tas i bruk och som utgör underlag för relationshandling. Vid särskild förfrågan kan även entreprenadbesiktning utföras för delar av byggnaders brandskydd.

Kvalitet och miljö

Vi arbetar efter ett kvalitetssystem som är baserat på SS-EN ISO 9001 kvalitetsledningssystem samt regler och allmänna bestämmelser som är gällande för konsultbranschen.

I vår verksamhet verkar vi för att minimera uppdragsgivarens miljöbelastning likaväl som vår egen.