Vårt tjänsteutbud

snowflake_frm_sajt

Fire & Risk Management (FRM)

Vårt FRM-team är vår spjutspets kring förvaltningsfrågor och hanterar löpande allt från upprättande av kvalitetssäkring av brandskydd till upphandling och byggnadstekniska spörsmål.

Projektering

Vi projekterar brandskydd och beskriver krav och lösningar vid såväl nybyggnationer som vid ändringar av befintliga byggnader.

Utredning/Analys

Vi utför flera typer av utredningar inom ramen för analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd.

Inventering

Vi inventerar, kartlägger och dokumenterar byggnaders befintliga brandskydd som underlag inför projektering eller som underlag för ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA.

Underwriting support

Vi kartlägger byggnaders brandskydd, identifierar risker kopplat till verksamheten och förser försäkringsmäklare, försäkringsbolag, captivebolag och direktförsäkringskunder med kvalificerade riskingenjörstjänster.

Kontroll och besiktning

Vi kontrollerar och följer upp det brandskydd vi själva eller annan part har projekterat i samband med en nybyggnad eller ändring av en befintlig byggnad.

Brandfarlig och explosiv vara

Vi identifierar och beskriver förebyggande åtgärder som behöver utföras för att begränsa risker i samband med hantering av brandfarliga eller explosiva varor.

Risk

Vi utför bl.a. riskanalyser ur ett samhällsperspektiv i samband med detaljplanarbeten och bygglovsärenden men utför också processrelaterade riskanalyser för särskilda verksamheter.

Utbildning

Vi erbjuder flera typer av utbildningar inom brandskydd och riskhantering och kan anpassa innehållet och detaljnivå utifrån era önskemål.

Kvalitet och miljö

Vi arbetar efter ett kvalitetssystem som är baserat på SS-EN ISO 9001 kvalitetsledningssystem samt regler och allmänna bestämmelser som är gällande för konsultbranschen.

I vår verksamhet verkar vi för att minimera uppdragsgivarens miljöbelastning likaväl som vår egen.