Projektering

Vi projekterar brandskydd och beskriver krav och lösningar vid såväl nybyggnationer som vid ändringar av befintliga byggnader. I vårat arbete använder vi oss av både förenklad och analytisk dimensionering. Vi hjälper byggherrar, fastighetsägare, hyresgäster och entreprenörer att hitta de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna utifrån rådande förutsättningar i projekten. Vi arbetar med projektering i alla skeden, från tidiga programskeden till sena byggskeden, och fokuserar på rätt saker vid rätt tillfälle. Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

  • Brandskyddsbeskrivningar
  • Brandskisser/brandritningar
  • Skyddsplaner (brandskydd under byggtid)
  • Släckvattenutredningar
  • Rådgivning

Vi utför vårt arbete i enlighet med aktuella lagar och regelverk samt utifrån vår beställares egen ambition. De lagar och regelverk som ligger till grund för arbetet är bl.a.:

  • Plan- och Bygglagen, PBL
  • Boverkets Byggregler, BBR
  • Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS
Kvalitet och miljö

Vi arbetar efter ett kvalitetssystem som är baserat på SS-EN ISO 9001 kvalitetsledningssystem samt regler och allmänna bestämmelser som är gällande för konsultbranschen.

I vår verksamhet verkar vi för att minimera uppdragsgivarens miljöbelastning likaväl som vår egen.