Risk

Vi utför bl.a. riskanalyser ur ett samhällsperspektiv i samband med detaljplanarbeten och bygglovsärenden men utför också processrelaterade riskanalyser för särskilda verksamheter. Vi identifierar riskkällor och oönskade händelser i och i anslutning till byggnader, kvantifierar dess sannolikhet och konsekvens samt värderar den totala risken. Utifrån riskbilden tas riskreducerande åtgärdsförslag om så erfordras fram för att nå en tolerabel risknivå.

fe_icon_sidebar
Kvalitet och miljö

Vi arbetar efter ett kvalitetssystem som är baserat på SS-EN ISO 9001 kvalitetsledningssystem samt regler och allmänna bestämmelser som är gällande för konsultbranschen.

I vår verksamhet verkar vi för att minimera uppdragsgivarens miljöbelastning likaväl som vår egen.