Risk

Vi utför bl.a. riskanalyser ur ett samhällsperspektiv i samband med detaljplanarbeten och bygglovsärenden men utför också processrelaterade riskanalyser för särskilda verksamheter. Vi identifierar riskkällor och oönskade händelser i och i anslutning till byggnader, kvantifierar dess sannolikhet och konsekvens samt värderar den totala risken. Utifrån riskbilden tas riskreducerande åtgärdsförslag om så erfordras fram för att nå en tolerabel risknivå.

Kvalitet och miljö

Vi arbetar efter ett kvalitetssystem som är baserat på SS-EN ISO 9001 kvalitetsledningssystem samt regler och allmänna bestämmelser som är gällande för konsultbranschen.

I vår verksamhet verkar vi för att minimera uppdragsgivarens miljöbelastning likaväl som vår egen.